COVID-19

Update: COVID-19

Vanwege COVID-19 zijn al onze bijeenkomsten geannuleerd tot in elk geval 1 juni 2020. De komende tijd bekijken we naar welk moment we deze kunnen verplaatsen. We vragen iedereen om de richtlijnen van de overheid en het RIVM in acht te nemen. Pas goed op jezelf en op elkaar!

We kunnen ons goed voorstellen dat je met vragen zit over wat COVID-19/het coronavirus betekent voor jouw functie en taken. We hebben een overzicht gemaakt van waar je als bijvoorbeeld raadslid, bestuurder of griffier terecht kunt met vragen. Maar ook waar je algemene informatie kunt vinden van het RIVM of over bijvoorbeeld digitaal vergaderen in deze tijden.
Met dank aan VNG , Provincie Gelderland, Democratie in Actie, Ministerie van BZK, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Vereniging van Gemeentesecretarissen, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Griffiers en Wethoudersvereniging.

Heb je vragen? Of kunnen wij je ergens mee helpen? Mail of bel gerust via info@gelderlandacademie.nl of 026 – 359 9018.

OndermijningTweestromenland

Meer alertheid nodig om ondermijning aan te pakken

Op maandagavond 9 maart kwam ongeveer 80 raadsleden van de zes gemeenten uit Tweestromenland bijeen in het Kasteel van Wijchen. Zij leerden herkennen wat ondermijning is en hoe ondermijning in hun regio aangepakt kan worden. Vanuit het driehoeksoverleg organiseerden de burgemeesters, Politie Gelderland-Zuid en het Openbaar Ministerie deze bijeenkomst samen met de Gelderland Academie.

Infomeren en uitwisselen

De bijeenkomst ging van start met een inleiding van Officier van Justitie Sandra Wiarda en Politiechef district Gelderland-Zuid Aart Garssen. Beiden gingen in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van ondermijning in Tweestromenland. Er zijn per gemeente ondermijningsbeelden opgemaakt. Deze geven inzicht op de ondermijnende criminaliteit in een bepaald gebied. Op basis daarvan bekijkt de gezagsdriehoek welke acties wanneer opgepakt worden, zodat er een jaarplan voor de regio is.
Als raadslid moet je je bewust zijn van jouw bijdrage aan het grote geheel. Kan je als bestuurder of raadslid nee zeggen? Er is meer alertheid nodig om ondermijning gezamenlijk op te kunnen pakken. Als je denkt “het voelt niet goed”, dan klopt dat vaak. Neem dan contact op met de wijkagent.
Daarna konden de raadsleden en bezoek brengen aan een drugscontainer of deelnemen aan een workshop over ondermijnende activiteiten in het buitengebied of in de politieke geledingen.

Verweven boven- en onderwereld

Ondermijning ontstaat als door met criminele activiteiten verkregen geld wordt gebruikt in het dagelijks leven. Als raadslid kun je in aanraking komen met criminele activiteiten. Dit is alleen niet altijd even duidelijk en zichtbaar. Het is daarom belangrijk om raadsleden te informeren over ondermijning. Iedereen kent in zijn of haar gemeente wel voorbeelden van verdacht gedrag.
De weldoener bij de voetbalclub die plots een verbouwing mogelijk maakt… De kennis die grote bedragen alleen contact wil betalen… Het groepje hangjongeren dat niet meer voor overlast zorgt maar wel over dure merkkleding beschikt…
Wanneer boven- en onderwereld met elkaar verweven raken en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid afneemt, spreken we van ondermijning.

BijeenkomstGelderseStatenleden

Kijken naar de positie van Statenleden

Op woensdag 19 februari was er speciaal voor de Gelderse Statenleden en fractievolgers een korte bijeenkomst met twee interessante sprekers. Voor velen een eerste kennismaking met de Gelderland Academie.

Maatschappelijke netwerken

Na een hartelijk welkom van Corrie-Christine van der Woude (Statenlid én stuurgroeplid van de Gelderland Academie) ging de bijeenkomst van start. Dr. Martin Schulz is co-decaan van de NSOB en adjunct-directeur van NSOB Denktank. Hij nam ons mee in zijn verhaal over de positie van de Provinciale Staten. Ook ging hij in op de verplaatsing van het politieke naar maatschappelijke netwerken. Welke vaardigheden zijn daar voor nodig? Met behulp van enkele principes van politiek, zoals ‘politiek is bepalen wat politiek is’ en ‘democratische politiek heeft alleen zin als ook de ander gelijk kan hebben’ liet hij de aanwezigen nadenken over de eigen positie. Als individu, als partij, maar ook als Staten als geheel.

Right to Challenge

In het verlengde daarvan kwam Thijs Harmsen aan het woord. Hij is coördinator van het landelijk netwerk Right to Challenge en hij vertelde ons hoe dit uitdaagrecht er in de praktijk uit kan zien. Hij deed dit aan de hand van een voorbeeld uit Friesland: Natuer mei de Mienskip. Hij legde niet alleen uit hoe het uitdaagrecht werkt, maar aan de hand van het Friese project gaf hij ook tips. Hoe zou dit uitdaagrecht kunnen werken in Gelderland? Waar moet je dan aan denken? En wat is de rol van een Statenlid? Een concreet format kan hij ons niet meegeven, maar hij wijst erop dat het uitdaagrecht een kans is om samen met maatschappelijke organisaties te werken aan een mooiere provincie!